MASSA
Newton N   pound lb
kiloNewton kN ounce (advp) oz
kilogrammo kg ounce (troy) ozt
grammo g ton (long) ton
tonnellata t ton (short) tn
carato c grain gr